דף הבית

רישוי ובניה

עבודות בניה הטעונות היתר הינן למעשה כל בניה או תוספת בניה, שינוי בחזית בנין, שינוי הנדסי קונסטרוקטיבי בבנין, סגירת מרפסות, מרתפים שימוש בחלל גג ועוד. על כן בטרם ניגשים לביצוע עבודות בניה בידקו האם העבודות טעונות היתר בניה.

הגוף המוסמך לתת אבחנה כזו הינה מחלקת הנדסה במועצה. בהתאם להוראות תכנית בינוי ערים החלות בנכס ובהתאם לחוקי התכנון החלים ביהודה ושומרון. במחלקת הנדסה, קיים המידע הנוגע לזכויות ולאפשרויות החוקיות למימוש הבניה. אנו נשתדל להעמיד לרשותכם את כל המידע העדכני לגבי זכויות הבניה ונוהלי הגשת הבקשה להיתר.

במטרה להעניק שירות מיטבי, בשלב בדיקת המידע, רצוי מאד להגיע למחלקה עם גורם מקצועי (אדריכל, מהנדס וכדו'), אשר ייטיב לטפל בהגשת בקשתכם להיתר.

 

הגשת הבקשה להיתר

תהליך הגשת בקשה לקבלת היתר יכול להיות קצר ביותר במידה שהבקשה תואמת את הוראות הבניה החלות על הנכס, כלומר שהבקשה תואמת את מסגרת התב"ע (תכנית בנין ערים) בתוקף. בקשה כזו, תוגדר בקשה במסגרת המסלול הירוקגיליון דרישות לבקשה להיתר יונפק עד שבוע ימים ממועד הגשת הבקשה במשרדי המחלקה.

בקשות החורגות ממסגרת התב"ע, יארכו זמן ממושך יותר כיוון שהן מחייבות טיפול במערכות חוץ מועצתיות כשלב מקדים לרישוי הבקשה. בקשה שתוגש שלא במסגרת התב"ע תוגדר בקשה במסגרת המסלול האדום.

להלן, פירוט המסלולים לרישוי בקשות להיתר:
בכל אחד מהמסלולים ניתן להגיע לתפריט טפסים המתאימים לכל מסלול. טופס בקשת מידע בנכס

מסלול 1 - בניה חדשה - מסלול ירוק 

שלב א - קבלת מידע תכנוני בכתב נוהלי בקשה להיתר וטופס רשימת דרישות כלליות. מידע זה ניתן במחלקה ע"י פקיד הרישוי בשעות קבלת הקהל. יש להצטייד במפת מדידה של המגרש וגיבוש היעדים אותם הנכם מעוניינים לממש בבניית ביתכם.
שלב ב - הגשת בקשה להיתר ערוכה ע"י אדריכל.
שלב ג - בדיקה והפקת גיליון דרישות לבקשה ע"י פקיד הרישוי.
שלב ד - השלמת דרישות ע"י המבקש והגשתן לפקיד הרישוי.
שלב ה - דיון בוועדת הרישוי.
שלב ו - הפקת היתר בניה.

לנוחיותכם, ניתן להוריד טופס דרישות סטנדרטי לבדיקה עצמית של הבקשה. יחד עם זאת, ייתכנו דרישות אשר אינן כלולות בטופס הנובעים מאופי הבקשה.


מסלול 2 - תוספות בניה - מסלול ירוק 

שלב א - קבלת מידע תכנוני בכתב ונוהלי בקשה ע"י פקיד הרישוי בשעות קבלת קהל.
שלב ב - הגשת בקשה להיתר.
שלב ג - בדיקה והפקת גיליון דרישות לבקשה ע"י פקיד הרישוי.
שלב ד - השלמת הדרישות ע"י המבקש והגשתן לפקיד הרישוי.
שלב ה - דיון בוועדת רישוי.
שלב ו - הפקת היתר בניה.

לנוחיותכם, ניתן להוריד טופס דרישות סטנדרטי לבדיקה עצמית של הבקשה. יחד עם זאת, ייתכנו דרישות אשר אינן כלולות בטופס הנובעים מאופי הבקשה.


מסלול 3 - חפירה קירות פיתוח - מסלול ירוק 

שלב א - קבלת מידע תכנוני בכתב נוהלי הגשת בקשה (מידע זה ניתן במחלקה ע"י פקיד הרישוי בשעות קבלת קהל).
שלב ב - הגשת בקשה להיתר ערוכה ע"י אדריכל.

הבקשה תכלול:

 1. דף מפרט עם נתוני המבקש וכו'.
 2. תוכנית סביבה.
 3. תוכנית מדידה בקנ"מ 1:250 ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך.
 4. חתכים לרוחב ואורך מגרש המראים עומק החפירה, מפלסי קרקע טבעי וסופיים.
 5. תוכנית עקרונית לבניה המתוכננת שתכלול קונטור המבנה ביחס לתוכנית ולחתך.
 6. חישוב מהנדס על היקף עבודות העפר במגרש - חתום ע"י המהנדס המתכנן.

שלב ג - בדיקת הבקשה והפקת גיליון דרישות ע"י פקיד הרישוי.
שלב ד - השלמת דרישות ע"י המבקש ומסירתם לפקיד הרישוי.  
שלב ה - דיון בוועדת הרישוי.
שלב ו - הפקת היתר.

לנוחיותכם, ניתן להוריד טופס דרישות סטנדרטי לבדיקה עצמית של הבקשה. יחד עם זאת, ייתכנו דרישות אשר אינן כלולות בטופס הנובעים מאופי הבקשה.


מסלול 4 - בקשה לעבודה מצומצמת - מסלול ירוק 

שלב א - קבלת מידע תכנוני בכתב ונוהל הגשת בקשה אצל פקיד הרישוי. 
שלב ב -
1. הגשת בקשה על גבי טופס בקשה לעבודה מצומצמת בליווי תכניות המפרטות את הבקשה וצילום חזית מבנה נשוא הבקשה.
2. הגשת הסכמת שכנים בעלי הנכס, ו/או ויתור זכויות שכנים בעלי הנכס, ע"פ טופס הסכמת שכנים.
3. במידה והבקשה הינה חורגת מגבול מעטפת בנין קיים, ו/או על גבי קרקע, יש לצרף לבקשה תכנית מדידה מצבית של המגרש עם המבנה עד 10 מ' מעבר לגבולות המגרש בקנ"מ 1:250 ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך.
שלב ג - בדיקה והפקת גיליון דרישות לבקשה ע"י פקיד הרישוי
שלב ד - השלמת דרישות ע"י המבקש ומסירתם לפקיד הרישוי
שלב ה - דיון בוועדת הרישוי
שלב ו - הפקת היתר

מסלול 5 - בקשה לדיון עקרוני - מסלול אדום - 

בקשה לדיון עקרוני הינה בקשה, אשר אינה תואמת את הוראות התכנית הקיימת מסיבות שונות ואשר מהווה בירור מקדים, לדוגמא:
1. שינוי נקודתי לתכנית בנין ערים (מסלול אדום).
2. הקלה עד 5% בזכויות הבניה- מחייב דיון מקדים בוועדה המקומית.
3. בבירור והסרת ספקות לגבי בקשות להיתר - מחייב דיון מקדים בוועדה המקומית.

שלב א - קבלת מידע תכנוני בכתב ונוהל בקשה ע"י פקדי הרישוי בשעות קבלת קהל.
שלב ב -
1. הגשת בקשה על גבי טופס בקשה לדיון עקרוני
2. הבקשה תלווה בתכנית המפרטת את הבקשה
שלב ג - דיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שלב ד - הפקת הודעה למבקש והנחיות המשך טיפול בהתאם להחלטה ולאופי הבקשה.


מסמכים ואישורים שיידרשו מהמבקש:

 1. חתימת המבקש
 2. הסכמות שכנים
 3. ויתור זכויות שכנים
 4. אחר - ע"פ אופי הבקשה
 5. צילום חזיתות המבנה נשוא הבקשה


אישור לסיום הבניה - טופס 4

עם סיום הבניה תידרשו להצטייד באישורים הבאים:
1. אישור טופס 4 להתחברות לתשתית עקרונית וחיבור לרשת חשמל ובזק.
2. אישור סיום בניה להסדרת חוזה פיתוח עם המנהל לחוזה חכירה. 

לתשומת לב:
ביצוע חריגות בניה בניגוד להיתר, מעבר להיותם לא חוקיים ובעלות משמעות פלילית, ע"פ חוק שהתקבל ב-2/07 יכולים להוות מכשול ולמנוע מאיתנו מתן אישורים לחיבור תשתיות חשמל לנכס ו/או הסבת חוזה פיתוח לחוזה חכירה ו/או העברת בעלות בנכס.