טפסים

​​​​​​​​​​

  
אישור מתכנן השלד - יסודות הבניין
בקשות להיתר הפטורות מהתייעצות עם רשות הכבאות
היעדר צורך בהיוועצות עם רשות הכבאות והתחייבות
הצהרת המבקש - טרם מונה קבלן
הצהרת קבלן + צילום רישיון בתוקף מונגש
טופס להגשת חישובים סטטיים
מינוי אחראי לביקורת
תצהיר מתכנן השלד
​​​
  
הצהרת מודד
עריכת ביקורת שלב א מונגש
עריכת ביקורת שלב ב
עריכת ביקורת שלב ג
עריכת ביקורת שלב ד
תעודת גמר גרסה
תצהיר של האחראי לביצוע השלד
​​